ဆေးဖက်ဝင်အပင်မှုန့်များ၊ သစ်သီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှုန့်များ